Chủ đề đã đóng 
 
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Phiếu - 0 Trung bình
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG-KHOA KINH TẾ
28-11-2009, 11:32 AM (Chỉnh sửa lần cuối: 28-11-2009 11:44 AM bởi le phuong.)
Bài viết: #1
NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG-KHOA KINH TẾ
CHUYÊN NGÀNH QUẢN LY CÔNG
I/MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Cử nhân ngành Kinh tế và quản lý công có kiến thức sâu rộng & trình độ chuyên môn cao về kinh tế và quản lý kinh tế, tài chính trong khu vực công; có khả năng am hiểu, phân tích, đánh giá, hoạch định & tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội ở các đô thị, các khu vực & các vùng trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, sản xuất và dịch vụ công.
CÔNG VIỆC CHÍNH CỦA CÁC CHUYÊN GIA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG
Ở các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế (từ Trung ương đến địa phương), chuyên viên kinh tế và quản lý công có thể thực hiện một số công việc chủ yếu như:
Hoạch định phát triển kinh tế: Lập, thiết kế và thẩm định các chiến lược phát triển, quy hoạch phát triển, kế hoạch phát triển, chính sách phát triển, dự án phát triển và chương trình phát triển của toàn bộ nền kinh tế, vùng (địa phương) v.v…
Dự báo phát triển kinh tế: sử dụng các phương pháp, công cụ hỗ trợ đưa ra các kết quả dự báo về định lượng, định tính hay xu thế phát triển kinh tế dài hạn, trung hạn, ngắn hạn
Phân tích kinh tế: mô tả, tổng hợp, so sánh đối chiếu tình hình kinh tế, chiến lược và chính sách kinh tế, phương án tổ chức các hoạt động kinh tế và tổ chức đời sống, tổ chức các quan hệ quốc tế cả trong quá khứ và hiện tại, từ đó đưa ra các đnáh giá và nhận định xác đáng phục vụ cho việc ra quyết định trong thời kỳ tiếp theo, hoặc kịp thời điều chỉnh một số chính sách hiện hành nếu cần.
Tổ chức và điều phối các hoạt động kinh tế: thiết kế mới hoặc hoàn thiện các hệ thống đã có như: hệ thống ra quyết định quản lý, hệ thống thông tin quản lý, chế độ thống kê báo cáo, phương án phối kết hợp giữa các cơ quan tổ chức (liên Bộ, liên ngành, liên vùng) và vận hành hệ thống này hoạt động.
Kiểm tra, kiểm soát và giám sát hoạt động kinh tế: sử dụng các luật, công cụ, phương pháp để theo dõi sự vận động của các hoạt động kinh tế cũng như sự vận hàng của hệ thống tổ chức kinh tế. Qua đó kịp thời phát hiện những khâu vướng mắc, tìm nguyên nhân và kịp thời có phương án, giải pháp khắc phục.
Nghiên cứu, tham mưu, cố vấn hay tư vấn về chính sách kinh tế, phương án tổ chức hệ thống kinh tế và hệ thống quản lý kinh tế theo yêu cầu trong phạm vi thẩm quyền cho phép
CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế vả quản lý công có thể làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước (Bộ, Ủy ban nhà nước, Ban quản lý các dự án đầu tư, các dự án phát triển kinh tế xã hội, các Ủy ban nhân dân, sở, ban, ngành, phòng từ trung ương tới địa phương về lĩnh vực kinh tế …), hoặc làm việc cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các tổ chức, chương trình nghiên cứu, hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội; ; tham gia giải quyết các vấn đề về quy hoạch phát triển thành thị, nông thôn; các hoạt động công ích, các đoàn thể xã hội, hội nghề nghiệp, các ngành hành chính sự nghiệp, dịch vụ công (giáo dục, y tế, thể dục thể thao, quản lý đô thị, dịch vụ công cộng, giao thông vận tải, thương mại...);
[/b]YÊU CẦU,KĨ NĂNG
Tư duy kinh tế, nhạy cảm với các vấn đề kinh tế, đầu óc chiến lược
Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề bằng phương pháp tư duy logic
Khả năng tổ chức
Khả năng diễn đạt
Thích tìm tòi, nghiên cứu
[b]NGÀNH: KINH TẾ & QUẢN LÝ CÔNG (403)

(Áp dụng từ năm học 2008-2009)
A. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Mục tiêu đào tạo
a. Mục tiêu chung:
Đào tạo cử nhân kinh tế có chất lượng cao, có kiến thức sâu rộng về chuyên môn và kỹ năng thực hành tốt, có khả năng lảm việc độc lập, sáng tạo, phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc ngành đào tạo, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. b. Mục tiêu cụ thể :
Đào tạo cử nhân kinh tế ngành kinh tế & quản lý công có kiến thức sâu rộng và trình độ chuyên môn cao về kinh tế và quản lý kinh tế, tài chính trong khu vực công; có khả năng am hiểu, phân tích, đánh giá, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội ở các đô thị,các khu vực và các vùng trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, sản xuất dịch vụ công.
Sinh viên ra trường làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và trung uơng địa phương, tham gia giải quyết các vần đề quy hoạch phát triền thành thị ,nông thôn;các hoạt động công ích,các đoàn thể xã hội, hội nghề nghiệp, các ngành hành chính sự nghiệp, dịch vụ công (giáo dục ,y tế, thể dục thể thao, quản lý đô thị, dịch vụ công cộng …)
2. Thời gian đào tạo: 4 năm
3. Học chế đào tạo: Tín chỉ (TC)
4. Chương trình đào tạo
4.1. Cấu trúc và khối lượng kiến thức đào tạo. (Tính bằng tín chỉ)
Cấp đào tạo
Thời gian đào tạo
Tổng khối lượng kiến thức(*)
Kiến thức cơ bản
Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành
Toàn bộ
Cơ sở ngành
Ngành
TTCK, KLTN hoặc các HPCM
Đại học
4 năm
(*) Không kể phần kiến thức: ngoại ngữ (24 TC), giáo dục thể chất (5 TC), giáo dục quốc phòng (165 tiết tương đương 8 TC)
4.2. Ngành đào tạo

B. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
1. Khối kiến thức cơ bản
HỌC KỲ I (Năm 1) – 15 TC
Các môn học bắt buộc: 09 TC
Toán cao cấp C1
Toán cao cấp C2
Pháp luật đại cương
Các môn học tự chọn: 6 TC
Địa lý kinh tế
Lịch sử các nền văn minh thế giới
Lịch sử kinh tế Việt Nam và các nước
Tin học đại cương
Ngoại ngữ không chuyên 1
HỌC KỲ II (Năm 1) – 19 TC
Các môn học bắt buộc: 16 TC
Lý thuyết xác suất và thống kê toán
Những nguyên lý CB của CN Mác – Lênin
Kinh tế học vi mô
Đường lối cách mạng của ĐCSVN
Các môn học tự chọn: 3 TC
Quan hệ quốc tế
Tâm lý học đại cương
Con người và môi trường
Xã hội học
Ngoại ngữ không chuyên 2
Giáo dục quốc phòng
4 tuần
HỌC KỲ III (Năm 2) – 19 TC
Các môn học bắt buộc: 16 TC
Lịch sử các học thuyết kinh tế
Kinh tế học vĩ mô
Lý thuyết thống kê
Kế toán đại cương
Quản trị học căn bản
Các môn học tự chọn: 3 TC
Logic học
Dân số học
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Giáo dục học đại cương
Địa chính trị thế giới
Ngoại ngữ không chuyên 3
Giáo dục thể chất
2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
Kiến thức cơ sở ngành
HỌC KỲ IV (Năm 2) – 20 TC
Các môn học bắt buộc: 14 TC
Marketing căn bản
Kinh tế lượng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Kinh tế học quốc tế
Lý thuyết tài chính – tiền tệ
Các môn học tự chọn: 6 TC
Luật kinh tế
Kinh doanh quốc tế
Kinh tế tài nguyên và môi trường
Tin học quản lý
Ngoại ngữ chuyên ngành
Giáo dục thể chất
Kiến thức chuyên ngành
HỌC KỲ V (Năm 3) – 17 TC
Các môn học bắt buộc: 14 TC
Kinh tế phát triển
Kinh tế công
Kinh tế nông nghiệp và phát triển NT
Thị trường tài chính
Các môn học tự chọn: 3 TC
Thuế
Dự báo kinh tế
Tài chính phát triển
Chiến lược phát triển KT–XH
Ngoại ngữ chuyên ngành
HỌC KỲ VI (Năm 3) – 16 TC
Các môn học bắt buộc: 13 TC
KH hóa và chính sách phát triển KT–XH
Chính sách công
Lập và thẩm định dự án công
Tài chính công
Các môn học tự chọn: 3 TC
Quản trị hành chính văn phòng
Phân tích lợi ích – chi phí
Kinh tế DN và quản lý DN
Ngoại ngữ chuyên ngành
HỌC KỲ VII (Năm 4) – 19 TC
Các môn học bắt buộc: 13 TC
Kinh tế lao động
Quản lý công
Marketing địa phương
Kinh tế đô thị, vùng và miền
Các môn học tự chọn: 6 TC
Kinh tế giao thông
Kinh tế giáo dục
Kinh tế y tế
Kinh doanh bất động sản
Quan hệ công chúng
HỌC KỲ VIII (Năm 4) – 10 TC
THỰC TẬP CUỐI KHÓA, KHÓA LUẬN TN HOẶC CÁC HỌC PHẦN CM
Uhm,mấy bữa về trường có mấy bé hỏi chị về chuyên ngành này mà lu bu quá chị quên béng đi mất Dodgy,sory mấy đứa nha!Đây là một chuyên ngành tương đối mới điểm chuẩn dao động từ 16-17 điểm cho cả khối A và D.Có j mấy đứa tham khảo thêm nha!!!! Cool

Dù thật lòng tôi biết bước chân mình nhỏ bé....
Vươn vai lên ít nhất cũng thấy mình lớn hơn!
Angel
Tham quan website của thành viên này Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Chủ đề đã đóng 


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
Thumbs Up Trường Đại học KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Một trong 14 trường trọng điểm của cả nước. oxford1990 0 2,310 10-10-2012 01:02 AM
Bài mới nhất: oxford1990
Exclamation MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM muavethangba_k4 12 37,958 23-02-2012 07:25 PM
Bài mới nhất: muavethangba_k4
  Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG TP. HCM lucky_boy2109 0 3,416 02-02-2012 02:09 PM
Bài mới nhất: lucky_boy2109
  Đẳng cấp "hơn cả ĐH KHXH&NV" - Học viện Khoa học Xã hội. langkhach017 2 3,781 20-09-2011 04:48 PM
Bài mới nhất: vodoi
  Giới thiệu về trường Đại Học Công Nghệ - ĐHQGHN kekkaishi 0 3,422 29-03-2011 01:38 PM
Bài mới nhất: kekkaishi
  Giới thiệu ngành Quan Hệ Lao Động quyetabc2 0 3,527 09-03-2011 09:10 PM
Bài mới nhất: quyetabc2
Star Quản trị Chuỗi cung ứng - Ngành học "hot" nhất hiện nay rose 1 10,973 04-11-2010 03:02 PM
Bài mới nhất: tuananh1080
  Cơ hội du học tại các trường công lập Polytechnics và học viện giáo dục tại Singapore quantam_duhoc 0 2,764 01-09-2010 08:36 PM
Bài mới nhất: quantam_duhoc
  Khoa Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội pezaikutai 0 8,751 28-08-2010 04:11 PM
Bài mới nhất: pezaikutai
Photo Khoa Quốc tế (Eduviet International School) - ĐH Công Nghệ Đông Á. eduviet_interschool 1 3,310 04-08-2010 12:01 PM
Bài mới nhất: lomonosovNgười đang duyệt chủ đề này: 1 khách